Ik loop niet alleen op mijn levenspad…God is bij mij

Ik loop niet alleen op mijn levenspad…Hij is bij mij

Iedere keer als er weer een grote verandering in mijn leven plaatsvindt, dan voel ik me een beetje bang. Misschien is het de spanning van het niet-weten. Want ik weet immers niet hoe mijn leven er over een tijdje uitziet?

Het gekke is dat, als er geen veranderingen zijn, ik ook niet weet hoe mijn leven er maanden later uitziet maar dat bedenk ik me, op dat soort momenten, niet…..

Een grote verandering waar ik zelf voor kies voelt natuurlijk heel anders aan dan als het mij, buiten mijn wil, overkomt. Als andere mensen besluiten nemen die impact hebben op mijn leven…in die gevallen heb ik veel moeite om de dingen te kunnen begrijpen en accepteren.

Ook dan moet ik gewoon doorlopen op mijn levenspad; ik kan niet blijven stilstaan en dat wil ik ook niet.

Ik loop niet alleen op mijn levenspad…Hij is bij mij

Sinds ik christen ben geworden heb ik veel troost en bemoediging gehaald uit de Bijbel. En juist in de periodes dat ik me een beetje bang voel, dan lees ik de psalmen van David.

Psalm 23

‘ De Heer is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij  naar vredig water,

Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van Zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij

Uw stok en Uw staf,

zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel,

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij,

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de Heer,

tot in lengte van dagen.

Na het lezen van deze psalm weet ik weer…het is spannend en zeker een klein beetje eng maar ik ben aan het lopen op mijn levenspad en dat hoef ik niet alleen te doen. God is daarbij. Hij geeft mij de moed om stappen te nemen die goed zijn voor mij en waardoor ik nog dichter bij Hem kan zijn.

De Heer is mijn herder en het ontbreekt mij aan niets…

Ik loop niet alleen op mijn levenspad…Hij is bij mij

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Vraag jij je wel eens af…wat zou Jezus doen?

Vraag jij je wel eens af…wat zou Jezus doen?

Rond 2003 werkte ik in de gehandicaptenzorg als groepsleidster en kwam veel in aanraking met ongelovigen. In die tijd was er een soort trend met als motto: WWJD? Of…What would Jesus do? Ik had een armbandje met die letters en bijna iedere dag vroeg iemand aan mij wat het betekende en kon ik vertellen over de Here Jezus.

Wat zou Jezus doen?

Voor christenen zou dit niet een hele moeilijke vraag hoeven zijn omdat de Here Jezus laat zien in het Nieuwe Testament over wie Hij is, wat Hij vindt maar ook wat Hij vindt dat ik moet doen als ik Hem wil volgen.

Hij laat ons weten dat dit geen makkelijke weg zal zijn…

Lukas 15: 1- 7

‘ Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:

‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er een verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan totdat hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.”

Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over een zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.’

Ik ben die zondaar. Ik was dat verloren schaap maar Hij heeft mij in 1996 gevonden. Gelukkig maar want daardoor is mijn leven essentieel veranderd. Ik ben nog steeds zondaar, net als alle andere mensen om me heen maar heb inmiddels wel een Herder gevonden zodat ik niet meer hoef te verdwalen. Maar soms gebeurt dat toch als ik teveel opga in de dingen van de wereld om mij heen…dan dwaal ik af en komt Hij me weer zoeken.

God wil een persoonlijke relatie met al Zijn kinderen…

Mensen die het allemaal niet zo goed doen in de samenleving omdat ze psychische problemen hebben, verslaafd zijn, getraumatiseerd zijn….

Mensen die boos op God zijn vanwege pijn en verdriet in hun leven, door verlies en rouw of door wanhoop omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen…

Mensen die er niet zo netjes uit kunnen zien omdat ze weinig geld hebben door schulden, verslaving en niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen…

Mensen die niet mee kunnen komen doordat ze weinig sociale of praktische vaardigheden hebben of omdat ze niet veel onderwijs hebben gehad. Mensen die nog nooit de Bijbel hebben gelezen of in een kerk zijn geweest…

Mensen die verdwaald zijn…

Wat zou Jezus doen?

Koning David heeft in zijn Psalm 23 geschreven over de Herder:

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets;

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om Zijns Naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.

Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

De Here is mijn Herder..

Vraag jij je wel eens af…wat zou Jezus doen?

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha

Blind vertrouwen op God…over discipelschap en het volgen van Jezus

Blind vertrouwen op God…over discipelschap en het volgen van Jezus

Iedere dag moet ik weer de keuze maken om in blind vertrouwen achter de Here Jezus mee te lopen.

Verleden week gaf een voorganger een preek in de baptistengemeente waar ik nu naar toe ga. Deze broeder liet ons een tekening zien van een Herder met een hele rij schapen achter zich aan…loop ik direct achter de Herder en kan ik dan Zijn stem ook goed horen? Of loop ik achteraan de kudde een beetje te lanterfanten…Of ben ik afgedwaald en kom ik er op een gegeven moment achter: waar zijn ze?

Als ik Hem zie als herder dan loop ik mee in Zijn kudde.

In het Engels noemen ze ‘in blind vertrouwen’ ook wel ‘a leap of faith’. Eigenlijk vind ik dat zelf mooier…een stap nemen vanuit geloof.

Blind vertrouwen op God…over discipelschap en het volgen van Jezus

Sinds twee weken woon ik alleen in een nieuwe woonplaats. Ik heb hier geen wortels, geen familie en geen vrienden of kennissen. Omdat mijn vorige huis verkocht was na de echtscheiding moest ik een nieuwe start maken: in blind vertrouwen heb ik gekozen om een tijdje aan de Waddenzee te gaan wonen.

Dit was mijn dooplied toen ik gedoopt ben in 1999. Vol hoop en in blind vertrouwen blijf ik achter de Here Jezus aanlopen.

Dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. Ik moet me blijven concentreren op mijn identiteit als christen door iedere dag de Bijbel te lezen, te bidden en door mezelf bekend te maken als christen…niet in het verborgene blijven zitten. Door alle afleiding om ons heen is dat niet altijd gemakkelijk; ik moet daar echt bewust voor kiezen.

Maar betekent het volgen van de Here Jezus dan dat ik NIET in een comfortzone zit?

Dat is in ieder geval mijn conclusie wel na twintig jaar christen -zijn. Zodra ik in een comfortzone zit vergeet ik dat ik een persoonlijke relatie met God heb waar ik tijd en aandacht voor moet hebben…dat heeft Hij immers ook voor mij?

Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat, als ik een goede en intensieve relatie wil hebben met God, ik er dan veel energie in moet steken….alleen op die manier ervaar ik dan dat God dichtbij me is.

Ik loop dichtbij de Herder zodat ik Zijn stem kan blijven horen en niet afgeleidt wordt door al het lawaai om me heen. Ik focus me op Hem.

Johannes 10:11

” Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

Blind vertrouwen op God…over discipelschap en het volgen van Jezus

Bedankt voor je bezoek!

Shalom, Natascha